Ułatwienia dostępu

O nas

Stowarzyszenie powstało w 2016r. Od samego początku powstania miało na celu propagowanie sportu strzeleckiego, jak również zdrowego życia w każdym wieku. Nasze cele statutowe :

 • działanie na rzecz strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni,
 • uprawianie strzelectwa sportowego i praktycznego w oparciu o posiadaną przez Stowarzyszenie broń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • popularyzowanie wiedzy z dziedziny strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni
 • promocja i popieranie strzelectwa i kolekcjonerstwa broni
 • rozwój i upowszechnianie dyscyplin sportu z dziedziny strzelectwa sportowego
 • podnoszenie poziomu wyszkolenia praktyczno-teoretycznego swoich Członków
 • zwiększenie sprawności fizycznej i umiejętności technicznych swoich Członków
 • propagowanie, inicjowanie oraz prowadzenie szkoleń w zakresie strzelectwa, techniki i taktyki zespołów strzeleckich
 • integrację środowiska strzeleckiego
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i promowanie postaw obywatelskich oraz postaw patriotycznych wśród dorosłych, dzieci i młodzieży
 • propagowanie postaw prozdrowotnych, sportu i rekreacji wśród dorosłych, dzieci i młodzieży
 • organizowanie czasu wolnego dla dorosłych, dzieci i młodzieży, w szczególności w oparciu o sport strzelecki
 • promocję i wspieranie działań przyczyniających się do popularyzowania sportów towarzyszących dziedzinie strzelectwa sportowego
 • promowanie i organizowanie działań o charakterze kolekcjonerskim wśród Członków Stowarzyszenia

…a realizujemy to między innymi poprzez:

 • organizację treningów
 • organizację zawodów
 • organizację spotkań kolekcjonerskich
 • organizację szkoleń
 • Prowadzenie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w zakresie strzelectwa i kolekcjonowania broni używanej w strzelectwie.
 • Stwarzanie członkom stowarzyszenia odpowiednich warunków do uprawiania strzelectwa przez
  zapewnienie im:
  a. bezpiecznych warunków uprawiania strzelectwa,
  b. opieki trenerskiej i instruktorskiej,
  c. właściwych urządzeń, sprzętu i materiałów szkoleniowych,
  d. doradztwa we wszystkich sprawach związanych z ubieganiem się i posiadaniem pozwoleń na
  broń oraz kolekcjonowaniem broni.
  e. metod i form oddziaływań profilaktycznych służących zachowaniu lub ratowaniu życia i
  zdrowia wśród dorosłych, dzieci i młodzieży.
 • Organizowanie zawodów oraz innych imprez strzeleckich i kolekcjonerskich.
 • Szkolenie i doszkalanie w zakresie strzelectwa członków stowarzyszenia oraz innych osób
  posiadających lub zainteresowanych posiadaniem i używaniem broni.
 • Organizowanie konferencji, kursów, instruktaży, szkoleń, seminariów, pokazów, warsztatów lub
  innych zajęć o podobnym charakterze z zakresu bezpiecznego posługiwania się wszelką bronią i
  znajomości przepisów prawa.
 • Organizowanie konferencji, kursów, obozów, imprez plenerowych, spotkań, pokazów, warsztatów
  lub innych zajęć o podobnym charakterze służących wymianie wiedzy lub doświadczeń pomiędzy
  kolekcjonerami broni.
 • Współpracę z innymi związkami, klubami, instytucjami, organizacjami i członków innych związków,
  klubów i stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze, a także osób uprawiających
  strzelectwo w formie niezorganizowanej oraz zajmujących się kolekcjonowaniem broni.
 • Organizacja szkoleń i seminariów dla instruktorów i działaczy społecznych.
 • Współpracę z organami władzy państwowej, administracji rządowej i samorządowej oraz
  instytucjami lub organizacjami powołanymi przez nie, placówkami oświaty i wychowania, w zakresie
  realizacji programów wychowania ogólnego i obywatelskiego

Zapraszamy do współpracy.