REGULAMIN

otwartych zawodów strzeleckich

SIGMA SHOOTING Łódź1. Cel zawodów: umożliwienie członkom Towarzystwa Strzeleckiego SIGMA-SHOOTING Łódź współzawodnictwo w zakresie strzelania z broni sportowej. Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród członków Towarzystwa oraz Gości.

2. Termin zawodów: zawody zorganizowane są w formie 10 comiesięcznych edycji. Dokładne terminy, oraz rozgrywane w tych terminach konkurencje, zostaną podane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zawodów na stronie SIGMA-SHOOTING (www.sigma-shooting.pl). 
Godzina rozpoczęcia i zakończenia zawodów: określona w ogłoszeniu o terminie zawodów i kalendarzu zawodów SIGMA-SHOOTING Łódź.

 • 3. Konkurencje: 

  3.1 Karabin dowolny pozycja leżąca – KdwL10 
  • pozycja leżąc, 
  • odległość 50 m, 
  • tarcza zgodna z przepisami ISSF, 
  • nabój .22lr lub .22short, 
  • 5 min. czas przygotowawczy i strzały próbne 
  • 10 strzałów ocenianych, czas: 10 min. 

  3.1 Karabin dowolny – Kdw10S 
  • pozycja stojąc, 
  • odległość 50 m, 
  • tarcza zgodna z przepisami ISSF, 
  • nabój .22lr lub .22short, 
  • 5 min. czas przygotowawczy i strzały próbne 
  • 10 strzałów ocenianych, czas: 10 min. 

  3.2 Pistolet sportowy- Psp10, 
  • odległość 25 m, 
  • dopuszcza się strzelanie z dwóch rąk, 
  • tarcza zgodna z przepisami ISSF TS-2 
  • nabój .22lr lub .22short, 
  • 5 strzałów próbnych, czas 5 min., 
  • 10 strzałów ocenianych, czas 10 min. 

  3.3 Pistolet centralnego zapłonu klasa popularna – Pcz10, 
  • odległość 25 m, 
  • dopuszcza się strzelanie z dwóch rąk, 
  • tarcza zgodna z przepisami ISSF, 
  • nabój c.z. kalibru od 7,62mm do 11,43mm (.45auto) 
  • 5 strzałów próbnych, czas 5 min., 
  • 10 strzałów ocenianych, czas 10 min. 
  • przestrzeliny oceniane są kalibrem 9mm

  3.4 Karabin centralnego zapłonu 5z8 (Kcz5z8), 
  • odległość 50 m, 
  • pozycja siedząca, 
  • karabin może być podparty w jednym miejscu, miedzy kabłąkiem języka spustowego a zakończeniem lufy, kolba może być podparta wyłącznie goła dłonią, 
  • przyrządy celownicze mechaniczne – niedozwolenie są przyrządy optyczne i optoelektroniczne, 
  • 2 tarcze, zgodna z przepisami ISSF do strzelań karabinowych na 50m, 
  • po 4 strzały do każdej z tarcz, 
  • 8 strzałów – 5 najlepszych ocenianych w czasie 8 minut, 
  • przestrzeliny oceniane są kalibrem 8mm. 

  3.5 Karabin snajperski bocznego zapłonu – Ksn50 
  • odległość 50 m, 
  • pozycja leżąca, 
  • karabin bocznego zapłonu może być podparty w jednym miejscu, miedzy kabłąkiem języka spustowego a zakończeniem lufy, kolba może być podparta wyłącznie goła dłonią, 
  • przyrządy celownicze – optyczne lub optoelektroniczne (luneta, kolimator) 
  • 3 tarcze (1 próbna + 2 oceniane), wg wzoru zatwierdzonego przez SIGMA-SHOOTING, 
  • nabój .22lr lub .22short, 
  • 5 strzałów próbnych; 
  • po 5 strzałów do każdej z ocenianych tarcz, 
  • czas 15 minut. 

  3.6 Pistolet sportowy – Psp30, 
  • odległość 25 m, 
  • tarcza zgodna z przepisami ISSF TS-2, 
  • nabój .22lr lub .22short, 
  • 5 strzałów próbnych, czas 5 min., 
  • 3 serie oceniane po 10 strzałów ocenianych, czas jednej serii 10 min. 

  3.7 Pistolet sportowy 10 z 15 – Psp10z15 
  • odległość 25 m, 
  • dopuszcza się strzelanie z dwóch rąk, 
  • tarcza zgodna z przepisami ISSF TS-2, 
  • nabój .22lr lub .22short, 
  • 15 strzałów (brak strzałów próbnych), czas 10 min., 
  • suma 10 najlepszych przestrzelin stanowi wynik zawodnika. 

  3.8 Pistolet centralnego zapłonu 10 z 15 – Pcz10z15 
  • odległość 25 m, 
  • dopuszcza się strzelanie z dwóch rąk, 
  • tarcza zgodna z przepisami ISSF TS-2, 
  • nabój c.z. kalibru od 7,62mm do 11,43mm (.45auto) 
  • 15 strzałów (brak strzałów próbnych), czas 10 min., 
  • suma 10 najlepszych przestrzelin stanowi wynik zawodnika, 
  • przestrzeliny oceniane są kalibrem 9mm

  3.9 Strzelba dynamiczna MANUAL STANDARD
  • ilość celi: 10 mini poperów
  • z wyznaczonego obszaru ostrzelać cele w dowolnym stylu i kolejności 
  • sygnał startowy : dźwiękowy


  3.10 Strzelba dynamiczna MANUAL OPEN
  • ilość celi: 10 mini poperów
  • z wyznaczonego obszaru ostrzelać cele w dowolnym stylu i kolejności 
  • sygnał startowy : dźwiękowy

  3.11 Strzelba dynamiczna SEMI – AUTO STANDARD
  • ilość celi: 10 mini poperów
  • z wyznaczonego obszaru ostrzelać cele w dowolnym stylu i kolejności 
  • sygnał startowy : dźwiękowy • 3.9 Strzelba dynamiczna SEMI-AUTO OPEN
  • ilość celi: 10 mini poperów
  • z wyznaczonego obszaru ostrzelać cele w dowolnym stylu i kolejności 
  • sygnał startowy : dźwiękowy


4. Zgłoszenia: w dniu zawodów, godzina określona w ogłoszeniu o terminie zawodów. 
Koniec sprzedaży metryczek następuje nie wcześniej niż na 1,5 godziny i nie później niż na 1 godzinę, przed końcem zawodów. SIGMA-SHOOTING Łódź może ustalić górne limity ilości sprzedawanych metryczek. 
Zawodnik po zakupie metryczki zobowiązany jest do bezzwłocznego stawienia się na osi. Sędzia może ustalać kolejność strzelania zgodnie z kolejnością zgłaszania się na osi. Zawodnik wywołany do startu, który jest nieobecny na osi trafia na koniec kolejki bez gwarancji wzięcia udziału w zawodach tego dnia. Jeśli Sędzia nie ustala kolejności robią to Zawodnicy miedzy sobą, jednak nie daje to Zawodnikom prawa oczekiwania, że zawody zostaną przedłużone.
Zawodnicy mogą powtarzać start, jeśli nie spowoduje to utrudnień w starcie zawodników, którzy jeszcze nie strzelali tego dnia. 
Poza kolejnością mogą wystartować wyłącznie sędziowie, którzy tego dania sędziują zawody.

 1. Klasyfikacja: indywidualna, roczna, odrębna dla poszczególnych konkurencji strzeleckich. 
  Na ranking oraz końcową klasyfikację (po ostatnich zawodach grudniowych) składa się suma punktów z pięciu najlepszych wyników uzyskanych przez zawodnika w ciągu roku. Ostatnie zawody w grudniu kończą całoroczny cykl zawodów. Rozdanie nagród, dyplomów i pucharów odbędzie się w czasie zawodów powszechnych w styczniu następnego roku. 
  W wypadku konkurencji rozgrywanych mniej niż 10 razy w roku, ranking ustalany jest na podstawie połowy (zaokrąglonej w górę) liczby edycji zawodów w danej konkurencji.

6. Nagrody: Sześciu najlepszych strzelców w rankingu każdej konkurencji otrzyma dyplomy. W poszczególnych konkurencjach, za zajęcie w rankingu miejsc od 1 do 3, wręczone będą statuetki i upominki.

 1. Organizator zawodów: 
  SIGMA-SHOOTING Łódź, 
  ul. Romanowska 45, 91-174 Łódź. 

  Zawody prowadzą sędziowie posiadający ważne licencje sędziowskie PZSS.

8. Opłaty za udział w zawodach (opłaty za konkurencje): zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem

9. Uczestnictwo w zawodach: wszyscy posiadający licencję PZSS, oraz znający przepisy i zasady bezpiecznego posługiwania się bronią.

10. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje: 
• zakresie klasyfikacji: wyłącznie Kierownikowi Komisji Klasyfikacyjnej; 
• w pozostałych sprawach Sędziemu Głównemu Zawodów.

11. Powyższy regulamin obowiązuje na zawodach rozgrywanych od 05.02.2019r.